Privacyreglement Annette Horsman

Dit reglement is van toepassing op de activiteiten die door Annette Horsman worden ontplooid, dat wil zeggen, coaching, training en consultancy alsmede de rouw- en verliesbegeleiding en de uitvaartbegeleiding.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Annette Horsman  internetsite registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
   
 1. Toelichting op het Reglement
  Annette Horsman mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

  Op grond van deze wet heeft Annette Horsman de plicht om haar klanten:
  • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Annette Horsman worden verwerkt;
  • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
  • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

  Annette Horsman  vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Annette Horsman  in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Annette Horsman  expliciet om uw toestemming moet vragen.
   
 2. De persoonsgegevens die Annette Horsman gebruikt en het doel van het gebruik
  Annette Horsman verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Annette Horsman of de website bezoekt. Annette Horsman verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Voor de coaching en de rouwbegeleiding geldt dat bij het opstellen van levensverhalen de persoonsgegevens die hiervoor door u worden gedeeld met Annette Horsman worden verwerkt.
   
  Deze gegevens stellen ons in staat om:
  • de overeenkomst die klanten met Annette Horsman sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
  • onze dienstverlening te kunnen leveren;
  • klanten of ge├»nteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

  Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies 
  Als u onze website bezoekt worden er niet automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. 
   
 3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  Annette Horsman verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Annette Horsman organisatie, tenzij:
  • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Annette Horsman met u heeft gesloten;
  • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
    
 4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
  Annette Horsman verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
  uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Annette Horsman  worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Annette Horsman beveiligd tegen onbevoegde toegang.

  De beveiliging bestaat:
  • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem. de medewerkers van Annette Horsman  hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Annette Horsman verstrekte persoonsgegevens;
  • Annette Horsman heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Annette Horsman hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Annette Horsman zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
    
 5. Uw rechten als betrokkene
  • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
  • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering).
   Aan het recht om (gedeeltelijke)verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
  • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij het emailadres annette@annettehorsman.com aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Annette Horsman. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Annette Horsman opnemen en probeert Annette Horsman er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Annette Horsman ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Annette Horsman.